My University
My Faculty
My Department
My group


Egzaminy dla I roku  B  IMiR  rok akademicki 2016/2017

Egzamin testowy (test jednokrotnego wyboru), obowiązuje materiał przerobiony na wykładzie.

Zapisy internetowe przez serwis Doodle (link w mailach) do dnia poprzedzającego egzamin

zerówka                        16.06.2016, piątek, godz. 12-14, C-1, sala 224

(dla osób z oceną z ćwiczeń w lecie 4.0 lub lepiej)

Termin IA                    26.06.2016, poniedziałek, godz. 11-13, D-10, sala B

Termin IIA/IB              30.06.2016, piątek, godz. 11 - 13, D-10, sala B

Termin IIB                   5.09.2016, wtorek, godz. 11, D-10, sala B

Termin III                    15.09.2016, piątek, godz. 12, D-10, sala B

 

... Student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w zaplanowanych terminach, w tym jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie w danym terminie powoduje utratę tego terminu.

....Student, który nie uzyskał zaliczenia w terminie podstawowym ma prawo po jego uzyskaniu przystąpić do egzaminu w terminach poprawkowych. Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia do czasu terminów poprawkowych egzaminu, brak zaliczenia nie usprawiedliwia nieobecności na egzaminie i skutkuje utratą wszystkich terminów egzaminów, które odbyły się przed uzyskaniem zaliczenia.

Przykładowe pytanie testowe


Wykłady dla I roku IMiR


Semestr I
Kinematyka
Dynamika
Praca, Energia
Grawitacja, Pole sił
Ruch harmoniczny
Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej
Hydrostatyka, hydrodynamika

Semestr II

Termodynamika 
Elektrostatyka
Prąd stały
Pole magnetyczne prądów stałych
Indukcja elektromagnetyczna
Fale
Optyka
Optyka falowa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back