LOCAL LINKS::      university  |   faculty  |   department  |   AGH people  |   AGH library    
TEAM project

:: workshop ::

team home

team news

team positions

students

phd students

postdocs

team scholars

team cooperation

TEAM project
team positions > phd students

Stanowiska TEAM dla doktorantów


OGŁOSZENIE dla doktorantów

 ! konkurs ZAMKNIĘTY ! 

english version

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. St. Staszica w Krakowie


Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

w ramach programu TEAM pt.:

"Atomic and molecular level devising of functional nanostructures
for magnetic and catalytic applications"


finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ogłasza konkurs na:

DOKTORANTA

Praca z zakresu wzrostu i charakteryzacji nanostruktur dla zastosowań spintronicznych i katalitycznych.

Temat pracy doktorskiej (termin podjęcia projektu 1 październik 2012):

 • Supersieci metal - tlenek jako nowe materiały do zastosowań spintronicznych.

  (szczegóły)

Od kandydatów oczekujemy:

 • Ukończonych studiów magisterskich z fizyki, fizyki technicznej chemii lub kierunków pokrewnych.
 • Podjęcia studiów doktoranckich z fizyki (na AGH).
 • Zamiłowania do pracy badawczej.
 • Dobrych wyników na studiach.
 • Dobrej znajomości języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Atrakcyjną tematykę naukową.
 • Dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej.
 • Udział w szerokiej współpracy międzynarodowej.
 • Stypendium naukowe 3000 zł/miesiąc.

Sposób składania zgłoszeń:

Kandydatów spełniających powyższe wymagania prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 21 września 2012 na adres: korecki@agh.edu.pl.
Aplikacja powinna zawierać co najmniej:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kopię dyplomu (lub zaświadczenie o przewidzianym terminie obrony pracy magisterskiej)
 • listę osiągnięć naukowych (publikacje, wystąpienia na konferencjach),
 • dodatkowe informacje (np. o posiadanych certyfikatach językowych, umiejętnościach programowania itp.).

List motywacyjny (nie dłuższy niż dwie strony) powinien wskazywać na kwalifikacje kandydata predestynujące go do podjęcia tematu. Wymagana jest też rekomendacja opiekuna pracy magisterskiej lub innego pracownika naukowego.

W procedurze konkursowej będą brane pod uwagę     (z wagą):

 • Końcowa ocena ze studiów    (0 – 3)
 • Zgodność kwalifikacji kandydata projektem    (0 – 3)
 • Osiągnięcia naukowe (np. publikacje)     (0 – 1)
 • Przedstawione referencje opiekuna naukowego     (0 – 1)
 • Dodatkowe kwalifikacje przydatne w projekcie     (0 – 1)
 • Certyfikat językowy (od FCE lub równoważnego w górę)     (0 – 1)

W razie pozytywnego przejœcia przez postępowanie rekrutacyjne ostatecznym warunkiem przyjęcia do projektu jest uzyskanie statusu doktoranta AGH do dnia 1 października 2012 r.

Rozstrzygnięcie konkursu przez komisję rekrutacyjną nastąpi do dnia 25 września 2012.

Informacje i kontakt: Prof. Józef Korecki e-mail: korecki@agh.edu.pl  
SCIENCE LINKS::     e-journals  |   physics  |   databases     SEARCH::     google